الگوی راهبری اجتهادی فرآیند تحقق اسلام

ما سعی کردیم الگوی راهبری اجتهادی فرآیند تحقق اسلام را بر اساس منطق هدایت تولید کنیم و در آن از مبانی فکری پشتیبان طرحمان -یعنی منطق هدایت و منطق مدیریت اسلامی- شروع کنیم و با امتداد آن مبانی، به گزاره های مرکزی و تصویر مفهومی طرح برسیم. در ادامه تلاش کردیم این مباحث را تا نظام برنامه های علمی و عملی امتداد دهیم و برنامه‌های علمی، عملیاتی، تهذیبی و پژوهشی را تبیین نمائیم. به قسمت هایی از این الگوی راهبری اجتهادی فرآیند تحقق اسلام اشاره می‌کنیم.