کتابچه تجربه نگاری ۳ که در آن به «چیستی، چرایی و چگونگی برهان؟» پرداخته شده است، منتشر شد.