تدوین کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران

گروه سیاست خارجی برهان در راستای تدوین مباحث علمی­پژوهشی صورت گرفته در این گروه، در حال تدوین کتابی با عنوان الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران می­باشد. این کتاب در ۶ جلد تنظیم می­شود. جلد اول با عنوان مبانی، تدبر و توصیف قرآن، جلد دوم با عنوان هندسه ثابت جمعیتی، جلد سوم با عنوان نظام جنگ و صلح، جلد چهارم با عنوان مهاجرت و فرآیند جذب، جلد پنجم با عنوان فرآیند دعوت از دینداران و توده­ها و جلد ششم با عنوان دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین و تنظیم است. امید می­رود تا اواسط شهریور ماه جلد اول، سوم و ششم آماده­ی چاپ و عرضه به جامعه­ نخبگانی کشور قرار گیرد.