فرآیند تحقق دین گروه تعلیم و تربیت

ما سعی کردیم یک تصویر کلی از فرآیند تحقق دین مورد نظر خود را در ۷ عنوان کلی کلان مسأله / سئوالات و مسائل اصلی / مدل اقامه و تحقق / پژوهش های بنیادین / پژوهش های راهبردی / پروژه های عملیاتی / خروجی ها به شما ارائه دهیم: