هم اندیشی گروه‌های تخصصی برهان

برهان هویتی جدید است که برای برساختن دقیق خود نیاز به اشتراک اندیشه ها، تجارب و عمل تمام اعضا و گروه‌های خود دارد. این هویت به صورت «رفت و برگشتی» از پیشرفت هویت گروه‌های خود شکل گرفته و جلو خواهد رفت. برهان از یک سو صرفاً یک مرکز شتاب دهنده نیست و گروه ها را درون هویت اولیه خود تعریف می‌کند. هویتی که ارکانی همچون در هم تنیدگی علم و عمل، کارِ گروهی، اتصال به دین و تلاش برای اقامه آن، قرآن محوری، و… دارد و انسجامی واقعی در یک جریان واحد میان گروه‌های آن وجود دارد.

از سوی دیگر این جریانِ متمایز، هویت خود را فقط به صورت متمرکز به پیش نمی‌برد و آورده‌های هر گروه به صورت واقعی در پیشبرد این هویت مؤثر خواهد بود. چنان که موتور تمام اجراییات ستادی نیز به دست گروه‌هاست و از جذب و تربیت نیروی انسانی مجموعه تا انجام پروژه‌ها و مستند سازی در ستاد متمرکز صرفاً پایش می‌شود. لذا مجموعه به صورت واقعی نیازمند همفکری و همکاری گروه‌ها بوده و عاقله خود را در این مسیر توسعه می دهد. به علاوه تاثیر هویت مجموعه و سرریز آن در گروه‌ها نیز عمدتاً از طریق کمک و هم اندیشی دیگر گروه‌ها رخ داده و ستاد آن را پایش می‌کند. از این نظر نیز هم اندیشی و در میان گذاشتن تجارب و نظرات گروه ها نسبت به یکدیگر نیازی حیاتی برای مجموعه است.

جنبه دیگر هم اندیشی، حفاظت از هویت مجموعه توسط مجموع گروه‌ها است. حفاظت از هویت برهان و رها نکردن ارکان هویتی آن در فراز و نشیب عملیات‌های گروهی، جز به مدد همه گروه‌ها و نقد و نظر نسبت به روند پیشبرد پروژه‌ها ممکن نخواهد بود؛ و باز هم معاونت راهبردی در ستاد تنها پایش این مهم توسط گروه‌ها را بر عهده دارد و نه اجرای آن را.

همچنین معرفی ظرفیت ها، اتصالات، شناخت های جدید و… در هر گروه برای استفاده دیگر گروه‌ها نیز جز از میان هم اندیشی‌ها و همفکری‌ها ممکن نیست.

امید آن که برهان به مثابه یک «جریان» و «هویت»، بتواند مسیر خود را در بازار مکاره قیل و قال ها باز کرده و در مسیر اقامه دین در قدمی شریک باشد.

برهان صرفا اندیشکده‌ای برای حل مسائل نیست، بلکه نهادی است برای اقامه دین