کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی

ارائه کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی

کتاب تحول شبکه‌ای (بررسی شبکه ایده‌های محوری در تحول بنیادین آموزش و پرورش)

کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی منتشر شد

تدوین کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی