آیین نامه حکمیت و مشاوره، در انتظار امضای رئیس جدید قوه قضائیه