گروه جمعیت و فرزندآوری

 «تخصّص گرایی به معنای محدود کردن ذهن و فکر انسان، یک نکته برجسته ای نیست- که همین طور تخصّصها پشت سر هم همدیگر را میشکافند و یک تخصّص کوچکتری، دائره محدودتری به وجود می آید؛ به یک معنا به خاطر رسیدگی به وضع زندگی انسان در آن تخصّص خاص چیز خوبی است، امّا به یک معنا محدود کردن انسان است- چون ظرفیّت ذهن انسان خیلی وسیع است و میتواند در همه این امور صاحب نظر باشد. این‌جور نباشد که کسی که پزشک است، مثلاً در زمینه ی علوم دینی یا در زمینه ی فلسفه، یک آدم عامی ای محسوب بشود؛ نه، چقدر خوب است که یک پزشک، در زمینه ی علوم دیگر- در زمینه ی علوم عقلی، در زمینه ی علوم دقیقه، مسائل گوناگون طبیعی- حداقّل صاحبِ اطّلاع باشد و این کار را ما بتوانیم در کشورمان پیش ببریم. البتّه این به معنای تعطیل کردن تخصّصها به هیچ وجه نیست، بلکه به معنای بهره مند کردن ذهن متخصّصین از محیط های فراتر از حدّ تخصّص آنها است.» (۱۳ آذر ۱۳۹۱)

فقه چیست؟

«فقه یعنی اداره‌ی زندگی، یعنی تبیین نظام زندگی اجتماعی و سیاسی. بالاخره اینکه ما در این زمینه تخصّص‌گرایی کنیم و تخصّصها را هر چه ریزتر کنیم، البتّه فکر خیلی خوبی است، دارد هم میشود، منتها غفلت نشود از برخی از عیوب تخصّص. سالها است عدّه‌ای از متفکّرین در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که تخصّصی‌ شدن در کنار منافعی که دارد، مضارّی هم دارد. برخی از علوم بین‌رشته‌ای و مانند اینها برای این است که این نقصها را جبران کند؛ شما هم اگر چنانچه دنبال تخصّص میروید، باید به این نکته توجّه کنید که تخصّص خوب است امّا در کنارش ممکن است عیوبی هم داشته باشد که باید به آن برسید.» ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

مأموریت ما؟

معمول است برای بیان مأموریت در فضای طلبگی از سه‌گانه نظریه‌پردازی، تبلیغ و کار اجرایی و مدیریتی استفاده می‌کنند؛ ما معتقدیم این سه‌گان هر چند به لحاظ مفهومی با یکدیگر تغایر دارند اما در خارج باید همراه و هم‌آهنگ با یکدیگر پیش بروند. به همین دلیل ما قایل به تیمِ تحقق هستیم که در این تیم، هر فرد نقش خاصی دارد و کل تیم با ترکیب مشخص و هماهنگ، درصدد تحقق مسائل هستند. در واقع همانطور که انبیاء، شئون مختلفی را در خود جمع کرده‌اند (علمی، تبلیغی و تحققی) وارثان ایشان نیز باید بتوانند این شئون را در یک نهاد واحد جمع نمایند و اصولاً علم حقیقی و کاربردی تنها در رفت و آمد بین نظریه و عمل تولید می‌شود و به همین دلیل است که یکی از شعارهای گروه فقه راهبردی شعار «علمِ در مقام عمل» است.