یکی از نیازهای ضروری امروز کشور ، تربیت سرمایه انسانی و نیروهای مومن و فداکار برای تحقق اهداف نظام و انقلاب اسلامی می باشد. در همین راستا مرکز راهبری برهان که با هدف اقامه دین تاسیس شده است یکی از رسالت های خود را تربیت نیروی کارآمد برای انقلاب اسلامی می داند.